Available courses

      ศึกษาและฝึกปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย หน้าที่ของอวัยวะภายนอกส่วนต่างๆของร่างกาย การเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต การรู้จักตนเอง  ความแตกต่างของเพศชายและหญิงการดู แลป้องกันตนเองให้ ปลอดภัยจากการเจ็บป่วย การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ การสร้างความคุ้นเคยกับน้ำ การใช้อุปกรณ์ในการลอยตัว การลอยตัวและการโผตัวในน้ำ การใช้อุปกรณ์ในการเตะขา การโผตัวและการเตะขา การเคลื่อนไหวพื้น เกมเบ็ดเตล็ด การรับและส่งบอลโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชื่อมโยง การฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการสืบค้น เพื่อให้มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ เคารพกฎ กติกา มุ่งมั่นในการทำงาน ความสามารถในการคิด การสื่อสาร การแก้ ปัญหา การใช้เทคโนโลยี การใช้ทักษะชีวิต มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวชุมชนและรักในการออกกำลังกาย 

      ศึกษาและฝึกปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย หน้าที่ของอวัยวะภายนอกส่วนต่างๆ ของร่างกายการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต การรู้จักตนเอง ความแตกต่างของเพศชายและหญิงการดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการเจ็บป่วย การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ การสร้างความคุ้นเคยกับน้ำ การใช้อุปกรณ์ในการลอยตัว การลอยตัวและการโผตัวในน้ำ การใช้อุปกรณ์ในการเตะขา การโผตัวและการเตะขา การเคลื่อนไหวพื้น เกมเบ็ดเตล็ด การรับและส่งบอลโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชื่อมโยง การฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการสืบค้น เพื่อให้มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ เคารพ กฎกติกา มุ่งมั่นในการทำงาน ความสามารถในการคิด การสื่อสาร การแก้ ปัญหา การใช้เทคโนโลยี การใช้ทักษะชีวิต มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวชุมชนและรักในการออกกำลังกาย

           ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับลักษณะ รูปร่างและขนาดของสิ่งต่างๆ  รอบตัว ในธรรมชาติและงานทัศนศิลป์  ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์  การทดลองใช้สีด้วยเทคนิ คง่ายๆ  การวาดภาพระบายสีตามความรู้ สึกของตนเอง งานทัศนศิลป์ในชี วิตประจำวัน การเคลื่อนไหวท่าทางเลียนแบบธรรมชาติ การแสดงท่าทางสื่อความหมายแทนคำพูด การละเล่นของเด็กไทย ท่ารำนาฏศิลป์ไทย ท่ารำประกอบเพลง โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติทางทัศนศิลป์ สร้างทักษะการปฏิบัติทางดนตรี เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ชื่นชม ร่วมกิจกรรม ใฝ่เรียนรู้ มีความวิริยะ อุตสาหะ มีวินัยและรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ

        ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับลักษณะ รูปร่างและขนาดของสิ่งต่างๆ รอบตัวในธรรมชาติและงานทัศนศิลป์ ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ การทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆ การวาดภาพระบายสีตามความรู้ สึกของตนเอง งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน การเคลื่อนไหวท่าทางเลียนแบบธรรมชาติ การแสดงท่าทางสื่อความหมายแทนคำพูด การละเล่นของเด็กไทย ท่ารำนาฏศิลป์ไทย ท่ารำประกอบเพลง โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติทางทัศนศิลป์ สร้างทักษะการปฏิบัติทางดนตรี เพื่อให้ผู้เรียนมี ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ชื่นชม ร่วมกิจกรรม ใฝ่เรียนรู้ มี ความวิริยะ อุตสาหะ มีวินัยและรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ

       ศึกษาวิเคราะห์ พุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ แบบอย่างการดำเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด ความหมาย ความสำคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติ บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด  แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นการฝึกทักษะทางด้านสังคมของผู้เรียนในการทำงานร่วมกัน  การอยู่ร่วมกัน การดำเนินชีวิต การใช้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย อธิบาย การใช้คำถาม ถามตอบ การสาธิต การยกตัวอย่าง และการให้นักเรียนได้ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากสื่อใกล้ตัวเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาเป็นบรรทัดฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และนำความรู้ ไปใช้ในการวางแผนแก้ปัญหา เห็นคุณค่าในพระรัตนตรัย อนุรักษ์ศาสนวัตถุ ศาสนสถานทางศาสนาที่ตนนับถือ มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม    และมีวินัย มีความรับผิดชอบ ภูมิใจในประเพณี และภูมิปัญญาไทย 

        ศึกษาวิเคราะห์วิธีการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนจิตวิทยาศาสตร์ เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเรา หน้าที่ของวัยวะและการดูแลรักษาอวัยวะ  สัตว์และพืชรวมทั้งบริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่ โดยใช้กระบวนการ วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล มีวินัย และ ความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณะ มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรมและ ค่านิยมที่เหมาะสม

              ศึกษาและฝึกปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย หน้าที่ของอวัยวะภายนอกส่วนต่างๆ ของร่างกาย  การเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต การรู้ จักตนเอง ความแตกต่างของเพศชายและหญิงการดู แลป้องกันตนเองให้ ปลอดภัยจากการเจ็บป่วย การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ การสร้างความคุ้นเคยกับน้ำ การใช้อุปกรณ์ในการลอยตัว การลอยตัวและการโผลตัวในน้ำ การใช้อุปกรณ์ในการเตะขา การโผตัวและการเตะขา การเคลื่อนไหวพื้น เกมเบ็ดเตล็ด การรับและส่งบอลโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชื่อมโยง การฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการสืบค้น เพื่อให้มีระเบียบวินัยใฝ่เรียนรู้ เคารพ กฎกติกา มุ่งมั่นในการทำงาน ความสามารถในการคิด การสื่อสาร การแก้ ปัญหา การใช้เทคโนโลยี การใช้ทักษะชีวิต มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวชุมชนและรักในการออกกำลังกาย

             ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างและขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและงานทัศนศิลป์ ทักษะ
พื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ การทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆ การวาดภาพระบายสี ตามความรู้สึกของตนเอง งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติทางทัศนศิลป์ เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ชื่นชม ร่วมกิจกรรม ใฝ่เรียนรู้ มีความวิริยะ อุตสาหะ มีวินัยและรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ

                 ศึกษาฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ ปัญหาในสาระต่อไปนี้การใช้จำนวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ การอ่าน และการเขียนตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ การนับทีละ ๑ และทีละ ๑๐ การบอกอันดับที่ การแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๒๐ ในรูปความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับในรูปกระจายการเปรียบเทียบจำนวน และการใช้เครื่องหมาย = ≠ > < การเรียงลำดับจำนวนไม่เกิน ๕ จำนวนความหมายของการบวก ความหมายของการลบ การหาผลบวก การหาผลลบ ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ โจทย์ปัญหาการเปรียบเทียบและการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ ปัญหาการลบเกี่ยวกับความยาว น้ำหนักการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ เมื่อกำหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หน่วย ในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการจัดประสบการณ์หรือการสร้างสถานการณ์ ที่ใกล้ตัวให้ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริงทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ และทักษะการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มี ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเองการวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

                     ศึกษาบอกความหมาย อธิบาย ยกตัวอย่าง จับใจความ แยกข้อเท็จจริง การเขียนและการคัดลายมือ แบบหัวกลมตัวเหลี่ยม (แบบฝึกหัดคัดลายมือของมูลนิธิฯ) คำพื้นฐานได้ถูกต้อง สะกดคำ แจกลูก รูปสระและเสียงสระ 

(หนังสื อดรุณศึกษา บทต้น,๕,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๕,๑๗,๑๙,๒๑,๒๓,๒๘,๓๐,๓๔) การใช้พยัญชนะ สระ รูปวรรณยุกต์  การประสมคำ  การแยกส่วนประกอบของคำ  คำและพยางค์  (หนังสือดรุณศึกษา บทที่ ๒๘,๓๐,๓๔) คำคล้องจอง ๓ พยางค์แบบไม่มีตัวสะกด  มาตราตัวสะกด (หนังสือดรุณศึกษาบทต้น,บทที่ ๕,๗, ๙,๑๑,๑๓,๑๕,๑๗,๑๙,๒๓,๒๖) เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน ประโยคและเข้าใจความหมายของคำ เข้าใจใจความสำคัญ อ่านในใจและอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง ( หนังสือดรุณศึกษาบทที่ ๒,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒,๒๔,๒๕,๒๗,๒๙,๓๑ ) บทอาขยาน ปริศนาคำทาย เลือกอ่านนิทาน ( หนังสือดรุณศึกษาบทที่ ๒,๖,๓,๙.๔๑,๕๖ ) และข้อความสั้นโดยฝึกทักษะและการใช้กระบวนการทางภาษา อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ อ่านหนังสือตามความสนใจ เขียนสะกดคำแจกลูก รูปสระและเสียงสระ รูปวรรณยุกต์ การประสมคำ การแยกส่วนประกอบของคำ คำและพยางค์  คำคล้องจอง ๓ พยางค์แบบไม่มีตัวสะกด มาตราตัวสะกด  การแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร ปริศนาคำทาย อ่านความสั้นๆและนิทาน กระบวนการความรู้ความเข้าใจ ตั้งคำถามและตอบคำถาม จับใจความจากเรื่องที่ฟัง นิทาน ข้อความสั้น ปริศนาคำทาย กระบวนการสร้างความตระหนัก เล่าเรื่องโดยมีการลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์ กระบวนการปฏิบัติ คัดลายมือแบบหัวกลมตัวเหลี่ยม เขียนตามคำบอก  เขียนประโยคสื่อสารสั้นๆ ปริศนาคำทายการพูดแนะนำตนเอง การพูดเล่าเรื่อง การท่องบทอาขยาน กระบวนการสร้างเจตคติ บันทึกการอ่าน กระบวนการสร้างค่านิยม มารยาทการอ่าน มารยาทการเขียน มารยาทการฟัง การพูดและการดูเพื่อให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการทำงาน การรู้จักใช้ภาษาที่เหมาะสมกับกาลเทศะ  มีเหตุ มีผล มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน ซื่อสัตย์สุจริต วาจาไพเราะ รักความเป็นไทย ความงามทางภาษา มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในวรรณกรรม และวรรณคดี ของไทย และสามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันได้

                อธิบายวิเคราะห์ อภิปรายวิธีการหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเรื่อง บอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวัน เวลาที่เกิดขึ้น บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว โดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของเครื่องใช้หรือการดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน 

               อธิบายความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง บอกสถานที่สำคัญที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน ระบุสิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น ศึกษาบุคคลสำคัญในโรงเรียนโดยศึกษาประวัตินักบุญหลุยส์ บุคคลสำคัญในครอบครัว และภูมิปัญญาในครอบครัวใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตถึงปัจจุบันและเข้าใจความเป็นมาของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ตระหนักและเห็นคุณค่าของเวลา วิถีชีวิตของชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน และมีความรักความภูมิใจในความเป็นไทยภูมิปัญญาไทย และธำรงรักษาความเป็นไทยเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  เจตคติและค่านิยมที่ดีในประวัติศาสตร์ตระหนักและภาคภูมิใจในตนเอง ครอบครัวและประเทศไทย มี จิตสาธารณะในครอบครัวและประเทศชาติ

      Studying the basic technology by designing and creating models correctly. Learners will also know how to bring daily- life technology to create their products and methods of working for self -help. They can apply knowledge with technological processes to create objects, utensils and the re used materials, or to increase efficiency in life. Learners will thus efficiently see the prospects of their future careers and further education.

      The course will enrich and support students’ skillful in making simple utensils by applying technological processes. Students will be able to seek and apply knowledge to prevent and solve problems by themselves effectively. They can experience learning strategies including development of communicative competence, memory skills, questioning skills, study methods  and working with others.  

      They will be responsible for their work and realize the value of their work. They will work and treat all instruments with good care and they can apply all the knowledge they get in class in their daily lives and will work with enthusiasm and punctuality.

           นักเรียนได้เรียนรู้พินอิน (pinyin) คืออะไร การเขียนพินอินและออกเสียงภาษาจีนกลาง (Pinyin) นักเรียนได้ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนระดับต้น โดยสอนวิธีการเขียนและประวัติความเป็นมาของอักษรจีนการฟั งและปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ฟั งเข้าใจความหมายของคำศัพท์ระดับต้น มีความสนใจต่อการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านภาษาจีน และสามารถใช้ภาษาจีนกลางในการติดต่อสื่อสารได้ในระดับขั้นต้นได้

         This course focuses in developing the students’ English Reading skills such as speaking, reading and writing by effectively and confidently interacting with their classmates, teachers, family, friends and other people.In speaking skills, they learn to build on others’ comments in conversations, ask questions about what a speaker says, be  able to tell a story in front of others, and provide complete sentences when asked to clarify a thought or idea. Reading skills will develop and enhance the students’ ability to answer and ask questions such as who, what, where, why, and when in a given story. Students will also share ideas and personal experiences by comparing their own stories with their friends’. They will be able to use their language skills to help others. Additionally, students will discover new words by sounding them out, learning about how the words are used and looking at pictures. They will be able to identify main characters, places and events and learn the major parts of a story. 

         Writing skills will develop students’ ability to properly use the conventions dealing with capitalization, comma usage,apostrophe usage, and spelling patterns. Students’ compositions will reveal correct use of sequence and orderly  thought, usage, and main idea. 

         Furthermore, Students will understand and appreciate language and to use it confidently and  competently in a variety of situations by integrating all the skills with all areas of life and extending it to the community’s stories, values, beliefs and traditions. They will fully realize their commitment and responsibilities as Thai citizens as well as members of the world community by having a good attitude in English language.

                   The Students Understanding of concept of work, explain the reasons for working to reach goals and understanding about the working of basic Coding.Work in stage by using process learning: Process Concepts, The learning and understanding process, Practical process and linking process.They are also taught to have skills and characteristics and habits of work that show diligence, patience, responsibility and honesty.

           This learning area of social studies, religion and culture focuses on coexistence in societies that are interlinked and that have many differences, enabling the learners to adjust themselves to various environmental contexts. They will thus become good, responsible citizens, are endowed with knowledge, skills, morality and desirable values. The main strands prescribed are as follow:Geography: physical characteristics of the Earth; physical characteristics, resources and climate of Thailand and various other regions of the world; utilization  of maps and geographical instruments; interrelationship of various things in the natural system; relationship between man and natural environment and man-made objects; presentation of geo-data and information; preservation of the environment for sustainable development.

           Students have knowledge about themselves and those around them as well as the local environment, place where they live, and  can link experiences to ASEAN  and the wider world. Moreover, they have knowledge about themselves, and their familie s, schools, and communities on an integrated basis. However, the students of Saint Gabriel’s College should be including with SG. 

Values (Characteristic) as the following:

1. Being loyal to the Country, Religion, King    

2. Being honest   

3. Being self-disciplined        

4. Being inquisitive 

5. Being self-sufficient        

6. Devoting to work

7. Being Thai Patriotism        

8. Being Public-mind 

9. Being Free from Drugs        

10. Loving and being proud of our institute.

              This course is aimed to practice the students’ English  in all skills: listening, reading, writing and speaking to communicate effectively and confidently among their classmates, teachers, family and friends.  This course is focused on Grammatical English.  It will also give the students some ideas to develop the skill of using dictionary and the ability to learn more facts about people’s daily living through different stories. Students are also able to read, write, speak and share their ideas and opinions among their classmates. The students will also use the language skills to tell the meaning of words, sentences, phrases, paragraphs, stories, dialogues, notices, advertisements, personal information, and follow directions. Understand topic sentences and determine the main idea and supporting details of each story. It also develops students’ knowledge, skills, abilities, pronunciation, vocabulary, and grammar. It encourages students to read and pronounce the words or the sentences clearly and correctly. Moreover, they should make their own summary, draw conclusions and answer the questions or give what is being asked after each lesson/unit by writing and speaking the words, phrases, sentences and statements.Additionally, the students participate in foreign language activities include  the festivals and cultures.  Choose and apply different technologies; skills in application of technological processes for development of oneself and society in regard to learning, communication, working, and problem-solving through constructive, proper,  appropriate and ethical means.  The students should have good attitude in English language.  They will fully realise their commitment and responsibilities as Thai citizens as well as members of the world community.

According to the Basic Education Curriculum, based on the course provided for Grade 1 students, 

it discusses the concept of science, uses of five senses to observe things, understanding foundation of 

living things, relationship between structures and functions of various systems operation: Procedures in 

searching for knowledge, communication of knowledge and application of knowledge, communication of knowledge and application of knowledge for own self  –existence, taking good care of living things. 

Understanding  of evolution  of the solar system, galaxies and the universe;  interrelationships within the 

solar system and their effects on living things on Earth; investigative process for seeking knowledge and 

scientific mind; and communication of acquired knowledge for useful purposes

Use the scientific process, manifest scientific attitudes and interests, communicate effectively 

using science language, learn scientific process skills such as observing, comparing, analyzing, classifying, 

generating data, measuring and fair test investigating in all units.

            Practice and learn mathematical method, enhance skill in mathematics and develop the concepts to solve real problems. Understand the concept of  Whole numbers,  Addition, Subtraction,Measurement of Length, Measurement of Mass, Measurement of Capacity and MoneyCan apply diverse methods for problem-solving, availing of mathematical and technological knowledge, skills, and processes appropriately to solve problems faced in various situations; can suitably provide reasoning for decision-making  and appropriately present the conclusions reached; can use mathematical language and symbols for communication as well as accurate and appropriate communication and presentation of mathematical concepts; can link various bodies of mathematical knowledge and can link mathematical knowledge with other disciplines; and have attained ability for creative thinking.Be able to apply the knowledge, develop critical thinking skill and good attitude to  ward mathematics, and apply their experiences and knowledge to  integrate mathematics with other fields of knowledge so as to learn more in daily life creatively. They can work tidily, carefully, and reasonably as well with responsibility, discretion and confidence in the community and in the world.

      This course is aimed to practice the students’ English in all skills: listening, reading, writing and speaking to communicate effectively and confidently among their classmates, teachers, family and friends. This course is focused on Grammatical English.  It will also give the students some ideas to develop the skill of using dictionary and the ability to learn more facts about people’s daily living through different stories. Students are also able to read, write, speak and share their ideas and  opinions among their classmates. 

      The students will also use the language skills to tell the meaning of words, sentences, phrases, paragraphs, stories, dialogues, notices, advertisements, personal information, and follow directions. Understand topic sentences and determine the main idea and supporting details of each story. It also develops students’ knowledge, skills, abilities, pronunciation, vocabulary, and grammar. It encourages students to read and pronounce the words or the sentences clearly and correctly. Moreover, they should make their own summary, draw conclusions and answer the questions or give what is being asked after each lesson/unit by writing and speaking the words, phrases, sentences and statements.

      Additionally, the students participate in foreign language activities include the festivals and cultures.  Choose and apply different technologies; skills in application of technological processes for development of oneself and society in regard to learning, communication, working, and problem-solving through constructive, proper, appropriate and ethical means.   The students should have good attitude in English language.  They will fully realise their commitment and responsibilities as Thai citizens as well as members of the world community

      ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับลักษณะ รูปร่างและขนาดของสิ่งต่างๆ รอบตัวในธรรมชาติและงานทัศนศิลป์ ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ การทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆ การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน การเคลื่อนไหวท่าทางเลียนแบบธรรมชาติ การแสดงท่าทางสื่อความหมายแทนคำพูด การละเล่นของเด็กไทย ท่ารำนาฏศิลป์ไทย ท่ารำประกอบเพลง โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติทางทัศนศิลป์ สร้างทักษะการปฏิบัติทางดนตรี เพื่อให้ผู้เรียนมี ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ชื่นชม ร่วมกิจกรรม ใฝ่เรียนรู้ มีความวิริยะ อุตสาหะ มีวินัยและรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ

      ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับลักษณะ รูปร่างและขนาดของสิ่งต่างๆ รอบตัว ในธรรมชาติและงานทัศนศิลป์ ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ การทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆ การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน การเคลื่อนไหวท่าทางเลียนแบบธรรมชาติ การแสดงท่าทางสื่อความหมายแทนคำพูด การละเล่นของเด็กไทย ท่ารำนาฏศิลป์ไทย ท่ารำประกอบเพลง โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติทางทัศนศิลป์ สร้างทักษะการปฏิบัติทางดนตรี เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ชื่นชม ร่วมกิจกรรม ใฝ่เรียนรู้ มีความวิริยะ อุตสาหะ มีวินัยและรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ

      ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะ รูปร่างและขนาดของสิ่งต่างๆ รอบตัวในธรรมชาติ และงานทัศนศิลป์ ทักษะพื้นฐานในการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ การทดลองใช้ สี ด้วยเทคนิคง่ายๆ การวาดภาพระบายสี ตามความรู้ สึกของตนเอง งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติ ทางทัศนศิลป์ เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ชื่นชม ร่วมกิจกรรม ใฝ่เรียนรู้ มีความวิริยะ อุตสาหะ มีวินัยและรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ

      ศึกษาและฝึกปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย หน้าที่ของอวัยวะภายนอกส่วนต่างๆของร่างกาย การเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต การรู้จักตนเอง ความแตกต่างของเพศชายและหญิงการดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการเจ็บป่วย การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ การสร้างความคุ้นเคยกับน้ำ การใช้อุปกรณ์ในการลอยตัว การลอยตัวและการโผตัวในน้ำ การใช้อุปกรณ์ในการเตะขา การโผตัวและการเตะขา การเคลื่อนไหวพื้น เกมเบ็ดเตล็ด การรับและส่งบอลโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชื่อมโยง การฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการสืบค้น เพื่อให้มี ระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ เคารพกฎกติกา มุ่งมั่นในการทำงาน ความสามารถในการคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี การใช้ทักษะชีวิต มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวชุมชนและรักในการออกกำลังกาย  

      ศึกษาและฝึกปิิบัติ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย คุณค่าและประโยชน์ของอาหาร พฤติกรรมสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมและชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต การป้องกันตนเองจากอุบัติ เหตุการปฐมพยาบาลที่ถูกวิธีโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชื่อมโยง การฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการสืบค้น เพื่อให้มี ระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ เคารพกฎกติกา มุ่งมั่นในการทำงาน ความสามารถในการคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี การใช้ทักษะชีวิต มีทัศนคติ ที่ดีต่อการดู แลสุขภาพตนเอง ครอบครัวชุมชนและรักในการออกกำลังกาย 

      อธิบาย วิเคราะห์ อภิปรายวิธีการหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเรื่อง บอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวัน เวลาที่เกิดขึ้น บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว โดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของเครื่องใช้หรือการดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน อธิบายความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง บอกสถานที่สำคัญที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน ระบุสิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น ศึกษาบุคคลสำคัญในโรงเรียนโดยศึกษาประวัตินักบุญหลุยส์ บุคคลสำคัญในครอบครัว และภูมิปัญญาในครอบครัวใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติ จากอดีตถึงปัจจุบัน และเข้าใจความเป็นมาของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ตระหนักและเห็นคุณค่าของเวลา วิถีชีวิตของชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน และมี ความรักความภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย และธำรงรักษาความเป็นไทยเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติและค่านิยมที่ดี ในประวัติศาสตร์ ตระหนัก และภาคภูมิใจในตนเอง ครอบครัวและประเทศไทย มีจิตสาธารณะในครอบครัวและประเทศชาติ

      ศึกษาพุทธประวัติ ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมทางพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิตและศัพท์ทางพระพุทธศาสนา หน้าที่ของชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ ชาวพุทธตัวอย่าง หลักการและแนวปฏิบัติในการฝึกสวดมนต์แผ่เมตตาและการมีสติในการดำรงชีวิต วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม การปฏิบัติ ตนตามวัฒนธรรมไทย การเป็นพลเมืองดีโดยการเข้าใจสถานภาพ บทบาท และปฏิบัติตามหน้าที่ของแต่ละบุคคล รวมถึงการยอมรับความสามารถ และเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตามแบบอย่างวิถีจิตของนักบุญหลุยส์ มารี ทั้งในตนเองและผู้อื่น โครงสร้างการบริหารในครอบครัวและโรงเรียน สิทธิเด็ก  ในด้านเศรษฐศาสตร์ ผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องการทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้ และไม่ก่อให้เกิดรายได้ ปัจจัยการผลิต การปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียงด้านการประหยัด การวางแผนการใช้จ่ายของตนเอง การซื้อขายและการแลกเปลี่ยน ความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภค การออมเงิน และในด้านภูมิ ศาสตร์ ผู้เรียนศึกษาเรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ความสัมพันธ์ทางพื้นที่ ทิศต่างๆ ความสัมพันธ์ของโลกกับดวงอาทิตย์ ที่เกี่ยวกับเวลา และอุณหภูมิ การอ่านแผนผังแสดงบริเวณของบ้าน การสำรวจสิ่งแวดล้อมโดยการสังเกต และการวัดระยะ การจัดการและการรักษาสิ่งแวดล้อมในบ้านโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นการฝึกทักษะทางด้านสังคมของผู้เรียนในการทำงานร่วมกัน การอยู่ร่วมกัน การดำเนินชีวิต การใช้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย อธิบาย การใช้คำถาม ถามตอบ การสาธิต การยกตัวอย่าง และการให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากสื่อใกล้ตัวเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาเป็นบรรทัดฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และนำความรู้ไปใช้ในการวางแผนแก้ปัญหา เห็นคุณค่าในพระรัตนตรัย อนุรักษ์ศาสนวัตถุ ศาสนสถานทางศาสนาที่ตนนับถือ มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีวินัย มีความรับผิดชอบ ภูมิใจในประเพณีและภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียง มี จิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้วยความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ของตน

       ศึกษา วิเคราะห์ความสำคัญของวิทยาศาสตร์น่ารู้ ตัวเรา สัตว์และพืช วัสดุและการเกิดเสียง หินและท้องฟ้า โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การทดลอง การสืบค้นข้อมูล การสร้างแบบจำลอง การคาดการณ์ การนำเสนอข้อมูล การสรุปผล การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การจัดแสดงผลงานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้ มีความสามรถในการตัดสินใจ เห็นคุ ณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทยอยู่อย่างพอเพียงอยู่ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

      ศึกษา บอกความหมาย อธิบาย ยกตัวอย่าง จับใจความ แยกข้อเท็จจริง  การเขียนและการคัดลายมือ แบบหัวกลมตัวเหลี่ยม (แบบฝึกหัดคัดลายมือของมูลนิธิฯ)   คำพื้นฐานได้ถูกต้อง สะกดคำ แจกลูก ( หนังสือดรุณศึกษา บทที่ ๑๑, ๑๓, ๑๕,๑๗,๑๙,๒๖) การประสมคำไตรยางศ์ (หนังสือดรุณศึกษา บทที่ ๒๘,๓๐,๓๔,๓๖,๓๘)  คำคล้องจอง มาตราตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา (หนังสือดรุณศึกษาบทต้น,บทที่ ๔๒,๔๔,๔๖,๔๘)  คำควบกล้ำ คำอักษรนำ(หนังสือดรุณศึกษาบทต้น,บทที่ ๕๗) เครื่องหมายในภาษาไทย (อัศเจรีย์, ปรั ศนี , ไม้ยมก) ชนิดของประโยค ความเข้าใจ ใจความสำคัญ อ่านในใจและอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว (หนังสือดรุณศึกษาบทที่ ๓๓, ๓๕, ๓๗, ๓๙, ๔๑, ๔๔, ๔๙, ๕๑, ๕๕, ๕๘) บทร้อยกรอง(หนังสือดรุณศึกษาบทที่ ๕๙) บทอาขยาน (หนังสือดรุณศึกษาบทที่ ๕๙) ปริศนาคำทาย เลือกอ่านนิทาน (หนังสือดรุณศึกษาบทที่ ๔๓,๔๗,๕๓,๕๖,) และข้อความสั้น โดยฝึกทักษะและการใช้กระบวนการทางภาษา อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ อ่านหนังสือ ตามความสนใจ เขียนสะกดคำแจกลูก รูปสระและเสียงสระ รูปวรรณยุกต์ การประสมคำ คำควบกล้ำ คำอักษรนำ ไตรยางศ์  (อักษร ๓ หมู่) คำคล้องจอง      มาตราตัวสะกด การแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร ปริศนาคำทาย ข้อความสั้นๆ และนิทาน กระบวนการความรู้ความ      เข้าใจ ตั้งคำถามและตอบคำถาม จับใจความจากเรื่องที่ฟัง นิทาน ข้อความสั้น ปริศนาคำทาย คำขวัญ กระบวนการ สร้างความตระหนัก เล่าเรื่อง โดยมีการลำดับเหตุการณ์ และคาดคะเนเหตุการณ์ กระบวนการปฏิบัติ      คัดลายมือแบบหัวกลมตัวเหลี่ยม เขียนตามคำบอก เขียนประโยคสื่อสารสั้นๆ ปริศนาคำทาย การพูดแนะนำตนเอง การพูดเล่าเรื่อง การท่องบทอาขยาน กระบวนการสร้างเจตคติ บันทึกการอ่าน กระบวนการสร้างค่านิยม มารยาทการอ่าน  มารยาทการเขียน มารยาทการฟัง การพูดและการดูเพื่อให้ผู้เรียนมี ระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการทำงาน การรู้จักใช้ภาษาที่เหมาะสมกับกาลเทศะ มีเหตุมีผล  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน ซื่อสัตย์สุจริต วาจาไพเราะ รักความเป็นไทย ความงามทางภาษา มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก และมีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในวรรณกรรม และวรรณคดีของไทย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

      Practice and learn mathematical method, enhance skill in mathematics and develop the concepts to solve real problems. Understand the concept of Whole numbe rs,  Addition and subtraction Multiplication, Division, Measurement of capacity, Money and Picture Graph

      Can apply diverse methods for problem-solving, availing of mathematical and technological knowledge, skills, and processes appropriately to solve problems faced in various situations; can suitably provide reasoning for decision-making and appropriately present the conclusions reached; can use mathematical language and symbols for communication as well as accurate and appropriate communication and presentation of mathematical concepts; can link various bodies of mathematical knowledge and can link mathematical knowledge with other disciplines; and have attained ability for creative thinking.

      Be able to apply the knowledge, develop critical thinking skill and good attitude toward mathematics, and apply their experiences and knowledge to integrate mathematics with other fields of knowledge so as to learn more in daily life creatively. They can work tidily, carefully, and reasonably as well with responsibility, discretion and confidence in the community and in the world.

      Studying the basic technology by designing and creating models correctly. Learners will also know how to bring daily-  life technology to create their products and methods of working for self-help. They can apply knowledge with technological processes to create objects, utensils and the reused materials, or to increase efficiency in life. Learners will thus efficiently see the prospects of their  future careers and further education.                                                                                                                                                      The course will enrich and support students’ skillful in making simple utensils by applying technological processes. Students will be able to seek and apply knowledge to prevent and solve problems by themselves effectively. They can experience learning strategies including development of communicative competence, memory skills, questioning skills, study methods and working with others.                                                              They will be responsible for their work and realize the value of their work. They will work and treat all instruments with good care and they can apply all the knowledge they get in class in their daily lives and will work with enthusiasm and punctuality.

      Studying and using the information of technology processes in searching the data of interest and sources of data  around them. Students are introduced to the basic part of the computer terminology through enjoyable activities. They can develop simple computer skills like moving, clicking and dragging the mouse. They work with simple graphic software and type software.  They are asked to develop simple keyboard skills of punching alphabet keys and pattern recognition of the arrangement of keys on the keyboard.                                                                                                                                                              Students will be taught to understand the benefits of objects and utensils in daily life; have ideas of solving problems and responding to needs through creative thinking.                                                                    Additionally, they learn how to take care of computer equipments and must follow lab rules, take responsibility to protect all school properties and class materials.

           In this course the students learn that computer is an electronic device that can perform                a variety of activities and also helps people to work faster. Students are introduced to the basic computer terminology through enjoyable activities. They also learn about data, typing skills and correct finger positions on the keyboard. This will encourage them to use the keyboard more efficiently. Students practice typing skills and use all features, functions and shortcut on k eyboards. They will be taught to identify and use all the tools in MS Paint and how to use them in drawing pictures. In the computer lab, students are reminded to respect school property and materials. They follow basic rules in the computer room allowing each student to  have fun  and  maintain safe learning environment.   Students are required to be in the class on time and study with enthusiasm.

           ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับทัศนธาตุ ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ ประเภทต่างๆ โดยเน้นเรื่องเส้น สี  รูปร่าง และรูปทรง การสร้างงานทัศนศิลป์ โดยใช้ทัศนธาตุต่างๆ การใช้วัสดุอุปกรณ์ สร้างงาน 3 มิติ ภาพปะติดจากกระดาษ การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน โครงสร้าง เคลื่อนไหว ทัศนศิลป์ ในชีวิตประจำวันและทัศนศิลป์ในท้องถิ่นแหลงกาเนิดเสียง คุณสมบัติ ของเสียง การเคาะจังหวะ การเคลื่อนไหวรางกายสอดคลองกับเนื้อหาเพลง เครื่องดนตรี ในท้องถิ่น เพลงง่าย ๆ ความหมายและความสำคัญของเพลง การเคลื่อนไหวตามเสียงจังหวะดนตรี การเคลื่อนไหวตามจินตนาการ การแสดงท่าทางอย่างอิสระ นาฏยศัพท์ สุนทรียนาฏศิลป์ไทย การละเล่นพื้นบ้าน มารยาทในการชมการแสดง โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติทางทัศนศิลป์ สร้างทักษะการปฏิบัติทางดนตรี เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยด้านศิลปะชื่นชม ร่วมกิจกรรม ใฝ่เรียนรู้  มีความวิริยะ อุตสาหะ มีวินัยและรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ

         ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆโดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง การสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้ทัศนธาตุต่างๆ  การใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงาน 3 มิติ ภาพปะติดจากระดาษการวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน โครงสร้าง เคลื่อนไหว ทัศนศิลป์ ในชีวิตประจำวัน และทัศนศิลป์ในท้องถิ่น แหลงกำเนิดเสียง คุณสมบัติของเสียง การเคาะจังหวะ การเคลื่อนไหวร่างกายสอดคลองกับเนื้อหาเพลง เครื่องดนตรีในท้องถิ่น เพลงง่ายๆ ความหมายและความสำคัญของเพลง การเคลื่อนไหวตามเสียงจังหวะดนตรี การเคลื่อนไหวตามจินตนาการ การแสดงท่าทางอย่างอิสระ นาฏยศัพท์ สุนทรียนาฏศิลป์ ไทย การละเล่นพื้นบ้าน มารยาทในการชมการแสดง โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติทางทัศนศิลป์ สร้างทักษะการปฏิบัติทางดนตรี เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยด้านศิลปะชื่นชม ร่วมกิจกรรม ใฝ่เรียนรู้ มีความวิริยะ อุตสาหะ มีวินัยและรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ

      ศึกษาและฝึกปฏิบัติ  เกี่ยวกับทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง การสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้ทัศนธาตุต่างๆ การใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงาน 3 มิติ  ภาพปะติดจากกระดาษ การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน โครงสร้าง เคลื่อนไหว ทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน และทัศนศิลป์ในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติทางทัศนศิลป์ เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยด้านศิลปะชื่นชม ร่วมกิจกรรม ใฝ่เรียนรู้ มีความวิริยะ อุตสาหะ มีวินัยและรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ

             ศึกษาและฝึกปฏิบัติ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติ ของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการทางานของระบบต่างๆของร่างกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติ ตนเพื่อให้ เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย คุณค่าของตนเองและครอบครัว การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้ สึ กทางเพศ การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น สุขปฏิบัติ ทางเพศ และทักษะในการดำเนินชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยว กับหลักและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ และการ ป้องกันโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์  การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์  ทักษะเบื้องต้นการรับส่งบอลในกีฬาแชร์บอล กติกาและวิธีการเล่นแชร์บอล การเล่นทีมแชร์บอล โดยใช้ กระบวนการวิ เคราะห์ เชื่อมโยง การฝึ กปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการสืบค้น เพื่อให้ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ เคารพกฎ กติกา มุ่งมั่นในการทำงาน ความสามารถในการคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี การใช้ทักษะชีวิต มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวชุมชนและรักในการออกกำลังกาย 

          ศึกษาฝึกปฏิบัติ คิดวิเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด และบูรณาการ การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย เล่นเกมกีฬาไทย และสากล การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ การป้องกันโรคและความปลอดภัยในชีวิต โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ในด้านความหมาย ความสำคัญวิธีการเคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งบนบกและในน้ำ ได้แก่เกมวิ่ง เปรี้ยว ชักเย่อ และกีฬาว่ายน้ำ มีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตนได้ ตามกฎกติกา หลักการเล่นกีฬาเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง รักการออกกำลังกาย ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัยเคารพสิทธิ กฏกติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ    แข่งขั นและชื่นชมในสุนทรีภาพของการกีฬา

              ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ เรื่องธรรมชาติ ของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยที่มี ผลต่อการเจริ ญเติบโต ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงในการทำงานของระบบต่างๆของร่างกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้เจริญเติบโตและมี พัฒนาการที่สมวัย คุณค่าของตนเองและครอบครัว การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้ สึกทางเพศ การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นสุขปฏิบัติทางเพศ  และทักษะในการดำเนินชีวิต  การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพ การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ และการป้องกันโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

             อธิบาย วิเคราะห์ อภิปราย คำที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุปัน อนาคต วันสำคัญที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบัน โดยใช้คำบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่ผ่านมา โดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ใช้คำบอกช่วงเวลา ที่แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว และลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วิธีการสืบค้นข้อมูล วิถีชีวิตสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ที่มีต่อวิถีชีวิตของตนในชุมชน บุคคลในท้องถิ่นที่ทำคุณประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม และความมั่นคงของท้องถิ่น และประเทศชาติ ในอดีตที่ควรนำเป็นแบบอย่าง    ผลงานของบุคคลในท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ ตัวอย่างของวัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น การทำความเคารพ อาหารไทย ภาษาไทย ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ คุณค่าของวัฒนธรรม และประเพณี ไทย ที่มีต่อสังคมไทย ภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่นของนักเรียนโดยใช้ ทักษะกระบวนการทางสังคม การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ด้วยเหตุผลทั้ง การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และปฏิบัติตนได้ เหมาะสมเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติและค่านิยมที่ดี ตลอดจนมีความเป็นสากลพร้อมรักความเป็นไทย เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนใช้เหตุผลในการแก้ ไขปัญหา เป็นผู้กระทำความดี ดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

         อธิบายวิเคราะห์ อภิปรายความสำคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นเอกลักษณ์ ของชาติ ศึกษาพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงออกผนวช แบบอย่างที่ดีของพุทธสาวก รวมทั้งความหมายความสำคัญของการเคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมโอวาท ๓ เห็นคุณค่าการปฏิบัติความดี ของตนเอง บุคคลในครอบครัว และในโรงเรียนตามหลักศาสนา ประโยชน์ของการสวดมนต์ รู้วิธีควบคุมสติเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ศึกษาศาสนา ศาสดา ความสำคัญของคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ โดยศึกษาจากประวัตินักบุญหลุยส์เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน รู้วิธีปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติ กา กฎ ระเบียบ หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  ปฏิบัติตนถูกต้องตามมารยาทของไทย เคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ความสัมพันธ์ของตนและการเป็นสมาชิกของครอบครัวและชุมชน เข้าใจบทบาท อำนาจในการตัดสินใจของผู้นำของชุมชนและโรงเรียน เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนประชาธิปไตย โดยใช้ทักษะกระบวนการทางสังคม การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ด้วยเหตุผลทั้ง การนำไป  ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และปฏิบัติตนได้เหมาะสมเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติและค่านิยมที่ดี ตลอดจนมีความเป็นสากลพร้อมรักความเป็นไทย เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้กระทำความดี  ดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง เป็นคนดีตามวิถีสังคมไทย

           ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมรอบตัว สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เรียนรู้เรื่องดิน ชีวิตพืชน่ารู้ การดำรงชีวิตของพืชและวัฏจักรชีวิตของพืชดอกโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้อธิบาย ใช้ทักษะการ แก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์พัฒนางานในชีวิตจริงได้ ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และให้ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ ความรู้โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลายสังเกตและเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ระบุพืชต้องการน้ำและแสงในการเจริญเติบโตระบุส่วนประกอบต่างๆของดินได้ รวมทั้งจำแนกชนิดของดิน และการนำดินไปใช้ประโยชน์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิด และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์

         ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย จำแนก ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบและการประเมินค่าสรุปใจความสำคัญ การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้องจอง ประโยค ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ที่ประกอบด้วย คำพื้นฐานเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คำ รวมทั้งคำในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น อ่านจับใจความจากสื่อต่างๆอ่านหนังสือตามความสนใจ และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ มารยาทในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตามรูปแบบการเขียนพยัญชนะไทย เขียนตามคำบอก เขียนบันทึกการอ่าน เขียนคำจากภาพ เขียนคำคล้องจอง เขียนบันทึกประจำวัน และมารยาทในการเขียน การจับใจความและสรุปเรื่องที่ฟังและดู การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน การพูดในโอกาสต่างๆ เล่าเรื่อง จับใจความและแสดงความคิดเห็น มารยาทในการฟัง การพูดและการดู  เขียนสะกดคำและแจกลูกคำ รูปและเสียงสระ ไตรยางศ์ การผันวรรณยุกต์ มาตราตัวสะกด คำคล้องจอง คำควบกล้ำ  อักษรนำ วิสรรชนีย์ คำประสมอักษร ๓ – ๔ ส่วน คำที่มีความหมายตรงข้าม คำที่ใช้ รร (รหัน) คำที่ใช้บัน และบรรคำ (กลุ่มคำ) คำที่ใช้ไม้ทัณฑฆาต มารยาทในการเขียนและมีนิสัยรักการเขียน วรรณคดีและวรรณกรรมสำหรับเด็ก บทอาขยาน และประวัติบุคคลสำคัญ โดยฝึกทักษะโดยใช้ กระบวนการทางภาษา อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ เขียนสะกดคำและแจกลูกคำ ไตรยางศ์ ผันเสียงวรรณยุกต์ รูปและเสียงสระ มาตราตัวสะกด คำคล้องจอง คำควบกล้ำ อักษรนำ คำประสมอักษร ๓ ส่วน ๔ ส่วน  คำที่ใช้ รร (รหัน)  คำที่ใช้บัน และบรร  คำ (กลุ่มคำ) คำที่ใช้ไม้ทัณฑฆาต กระบวนการความรู้ความเข้าใจ จับใจความและสรุปจากเรื่องที่ฟังและดู การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน การพูดในโอกาสต่างๆ เล่าเรื่อง อภิปราย วิเคราะห์เรื่องราวและแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างความตระหนัก ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์ ทักษะกระบวนการ ๙ ขั้น เล่าเรื่อง กระบวนการปฏิบัติ คัดลายมือ เขียนตามคำบอก เขียนคำคล้องจองเขียนคำจากภาพ เขียนบันทึกประจำวัน บันทึกการอ่าน การพูดในโอกาสต่างๆ และบทอาขยาน  กระบวนการสร้างเจตคติ พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างค่านิยม มารยาทการอ่าน มารยาทการเขียน มารยาทการฟัง การดูและการพูดเพื่อให้ผู้เรียนระเบียบมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการทำงาน การรู้จักใช้ภาษาที่เหมาะสมกับกาลเทศะ มีเหตุมีผล มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน ซื่อสัตย์สุจริต วาจาไพเราะ รักความเป็นไทย ความงามทางภาษา ความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกและมีความภูมิใจในภาษาไทย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

             ศึกษาเกี่ยวกับจำนวนนับไม่เกิน 1000 และการดำเนินการของจำนวนสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ำหนัก สามารถวัดได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถเปรียบเทียบหน่วย และนำความรู้ เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแบบรูปการสังเกตลำดับจำนวน การจัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ ที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงานโดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้ เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การวัดประเมินผลด้วยวิธี การที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาทักษะ / กระบวนการที่ต้องการวัด สามารถนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ใช้วิธี การที่หลากหลายแก้ปัญหาใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสมให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสมใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารการสื่อความหมายและการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์ อื่น ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อให้มีความรักในการเรียนคณิตศาสตร์สามารถนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดและนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างมุ่งมั่นมีระบบระเบียบ รอบคอบ มีเหตุผล มีทักษะในการแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง

          นักเรียนได้เรียนรู้พินอิน (pinyin) คืออะไร การเขียนพินอินและออกเสียงภาษาจีนกลาง ( Pinyin) นักเรียนได้ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนระดับต้น โดยสอนวิธี การเขียนและประวัติ ความเป็นมาของอักษรจีน การฟังและปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ ฟังเข้าใจความหมายของคำศัพท์ระดับต้นมีความสนใจต่อการศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมในด้าน ภาษาจีน และสามารถใช้ภาษาจีนกลางในการติดต่อสื่อสารได้ในระดับขั้นต้นได้

        This course is aimed to practice the students’  English in all skills; listening, reading, writing and speaking to communicate effectively and confidently among their classmates, teachers, family and friends. This course is focused on Grammatical English. It will also give the students   some ideas to develop the skill of using dictionary and the ability to learn more facts about people’s daily  living through different stories. Students are also able to read, write, speak and share their ideas and opinions among their classmates.

        The students will also use the language skills to tell the meaning of words, sentences, phrases, paragraphs, stories,  dialogues, notices, advertisements, personal information and follow directions. Understand topic sentences and determine the main idea and supporting details of each story. It also develops students’  knowledge, skills, abilities, pronunciation, vocabulary  and grammar. It encourages students to read and pronounce the words or the sentences clearly and correctly. Moreover, they should make their own summary, draw conclusions and answer the questions or give what is being asked after each lesson/unit by writing and speaking the words, phrases, sentences and statements.

Additionally, the students participate in foreign language activities include the festivals and cultures. Choose and apply different technologies; skills in application of technological proces ses for development of oneself and society in regard to learning, communication, working and problem  -solving through constructive, proper, appropriate and ethical means. The  students should have good attitude in English language. They will fully realize  their commitment and responsibilities as Thai citizens as well as members of the world community.

      This course is aimed to communicate using foreign language skills efficiently, integrating with local knowledge and focused on reading comprehensions. It will be also giving the students some ideas to develop the ability to learn more facts about people’s daily living through different stories and emphasizing on language owner culture among detailed skills as follows: 

       -  Aloud: Voice and voiceless reading of vocabulary, instructions, requisitions, sentences, dialogues, reading papers, rhymes, tales, poems, symbols and pictures using the process of reading, practicing, group acting and analyzing having  a behavior of reading and searching eagerly.

       -  Comprehension: For fun, for details, for main ides to draw diagrams, for answering the questions, to share the ideas of the story or poems.

       -  Letters, vowels, words, phrases, sentences and symbols. Describe those biography, family, education, school, food, animal, and things, by the process of writing practicing, working and team working, and be able to draw such knowledge to use with other subject contents.

The students will also use the language skills to tell the meaning of words, sentences, phrases, paragraphs, stories, dialogues, notices, advertisements, personal information, and follow directions. 

Understand topic sentences and determine the main idea and supporting details of each story . It also develops students’ knowledge, skills, abilities, pronunciation, vocabulary, and grammar. It encourages students to read and pronounce the words or the sentences clearly and correctly. Moreover, they should make their own summary, draw conclusions  and answer the questions or give what is being asked after each lesson/unit by writing and speaking the words, phrases, sentences and statements. 

Additionally, the students participate in foreign language activities include the festivals and cultures.  Choose and apply different technologies; skills in application of Technological processes for development of oneself and society regarding learning, 

Communication, working, and problem-solving through constructive, proper, appropriate and ethical means.  The students should have good attitude in English language.  They will fully realise their commitment and responsibilities as Thai citizens as well as members of the world community.

      The learning area of social studies, religion and culture focuses on coexistence in societies that are interlinked and that have many differenc es, enabling the learners to adjust themselves to various environmental contexts. They will thus become good, responsible citizens, are endowed with knowledge, skills, morality and desirable values. The main strands prescribed are as follow: Geography: physical characteristics of the Earth; physical characteristics, resources and climate of Thailand and various other regions of the world; utilization of maps and geographical instruments; inter-relationship of various things in the natural system; relations hip between man and natural environment and man-made objects; presentation of geo-data and information; preservation of the environment for sustainable development

Moreover, students have knowledge about themselves and those around them as well as the local environment, places where they live, and can link experiences   to ASEAN  and  to the wider worldHave skills,  knowledge  and necessary data for development to  attain morality, ethics, behavior and practices in accord with the principle and teachings of their religions; attain qualities of good citizens and sense of responsibility; can live and work with others; participate in classroom activities, and have practice in decision making.The students of Saint Gabriel’s Collage should  be including with SG. Values 

(Characteristic) as the following:

1.  Being loyal to the Country, Religion, King

2.  Being honest

3.  Being self- disciplined

4.  Being inquisitive

5.  Being self- sufficient

6.  Devoting to work 7.  Being Thai Patriotism

8.  Being Public- mind

9.  Being Free from Drugs

10.  Loving and being proud of our institute

       Students will learn about Parts of a plant, Habitat, Human body, Materials, Magnet, Ligh t and SoundStudents gain information by doing experiments which involves the design of experiments and the collection of data. Students collect the results of experiments which can be described, compared and analyzed. They also can present their work in the most proper way.Science is a way of knowing, a process for acquiring knowledge and understanding the natural world. The course will allow the students to learn about the world that they live in which is called environment.

                   Practice and learn mathematical method, enhance skill  in mathematics and develop the concepts to solve real problems. Understand the concept of Whole numbers, Addition, Subtraction, multiplication ,division ,Measurement of Length, and Measurement of MassCan apply diverse methods for problem-solving, availing of mathematical and technological knowledge, skills, and processes appropriately to solve problems faced in various situations; can suitably provide reasoning for decision-making and appropriately present the conclusions reached; can use mathematical  language and symbols for communication as well as accurate and appropriate communication and presentation of mathematical concepts; can link various bodies of mathematical knowledge and can link mathematical knowledge with other disciplines; and have attained ability for creative thinking.Be able to apply the knowledge, develop critical thinking skill and good attitude to ward mathematics, and apply their experiences and knowledge to integrate mathematics with other fields of knowledge so as to learn more  in daily life creatively. They can work tidily, carefully, and reasonably as well with responsibility, discretion and confidence in the community and in the world.

              Students have knowledge and understanding about the creative skills with a good awareness of energy efficiency, resources and environment in the workplace to family life. They have skills and processes to manage to work group. They understand natural processes and Technologies for knowledge and wisdom imagination with ideas. They can design and create model products correctly and beautifully. They also know how to use daily-life technology to create their products. They  a can recycle materials and make them into creative products. They take responsibility for their jobs and realize the profit of their work. They work and keep all instruments with good care. They can apply all knowledge they get in class to their daily lives.  They understand the benefits of objects and utensils in daily life, have ideas of solving problems and responding to needs through creative thinking re skillful in making simple toys and utensils by applying technological processes. Learners will be able to see prospects for their future careers, love working and have a favorable attitude towards work, being punctual and working with great interest and enthusiasm.

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ศึกษาเรื่องข้อมูลลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย รวมถึงเครื่องมือทาง ภูมิศาสตร์ต่างๆ ระบุลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในภูมิภาคของตน อธิบาย ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มี อิทธิต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค สามารถอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและการทำลาย สภาพแวดล้อม และเสนอแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค ตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ที่ทรงเป็นหลักยึดเหนึ่ยวทางจิตใจ นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติตลอดถึงทรัพยากรต่างๆมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อคน ไทย ทุกคนจึงต้องสำนึกถึงประโยชน์ รู้คุณค่า รู้จักใช้อย่างประหยัดและมีเหตุผล เพื่อรักษาไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของ ชาติและความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบคำถามเชิงวิเคราะห์และสรุปความรู้ที่ได้เป็นแผนผังความคิด กระตุ้นให้ แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม นำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับทัศนธาตุของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติและงานทัศนศิลป์ ความแตกต่างของรูปแบบงานทัศนศิลป์ การสร้างสรรค์งานด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน การสื่อความหมาย การจัดองค์ประกอบศิลป์  การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ การวาดภาพระบายสีโดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนักสี และวรรณะสี  การสร้างสรรค์งานปั้นจากดินน้ำมันหรือดินเหนียว การพิมพ์ภาพโดยเน้นการจัดวางองค์ประกอบของภาพ รูปแบบงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น วิธีการวิเคราะห์วิจารณ์งานแสดงของตนเองและผู้อื่น บทบาทการแสดงที่มีผลต่อชีวิตประจำวัน โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างค่านิยม ปฏิบัติทางทัศนศิลป์ วิเคราะห์ สร้างความคิดวิจารณญาณ เพื่อให้ผู้เรียนมี ลักษณะนิสัยด้านศิลปะชื่นชม ร่วมกิจกรรม ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีชีวิตเพียงพอ และมีจิตสาธารณะ

           ศึกษาความหมาย ฝึกทักษะกระบวนการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใฝ่เรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้ เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำประสบการณ์ ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้อย่างมุ่งมั่น ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างมี ระบบ ระเบียบ รอบคอบ มี ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เศษส่วน ทศนิยมโดยสามารถอ่าน และเขียนได้ ถูกต้อง บอกได้ว่าเศษส่วนใดเป็นเศษส่วนแท้ เศษเกินหรือจำนวนคละ เขียนเศษส่วนในรูปจำนวนคละจากเศษเกินและเขียนเศษส่วนในรูปเศษเกินจากจำนวนคละ เรียงลำดับจำนวน เรียงลำดับเศษส่วน 3 - 5 จำนวน เปรียบเทียบจำนวนและใช้เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบ เรียงลำดับจำนวนที่มี 3 - 5 หลัก เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน และใช้เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบ หาคำตอบจากโจทย์การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน และทศนิยมโดยแสดงวิธีทำ สามารถอ่านแผนภูมิ แท่งและกราฟเส้น รวมถึงเขียนแผนภูมิแท่งได้  บอกความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการของจำนวนต่างๆ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาและ สร้างโจทย์ปัญหา วิเคราะห์โจทย์หาคำตอบและแสดงวิธีทำบอกค่าตัวเลขด้วยการประมาณการ หาคำตอบจากโจทย์เศษส่วน ทศนิยม ด้วยการประมาณการ บอกค่าของตัวเลขในแต่ละหลักและเขียนในรูปกระจาย ใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มและสมบัติการแจกแจงเพื่อช่วยในการคิดคำนวณ เห็นคุณค่ าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด